LÖSNINGS-
FOKUSERAD
METOD

PRIVATA FÖRETAG

OFFENTLIG VERKSAMHET

UPPDRAG

NYHETSBREV

RECENSIONER

KUMLATOFTA
FÖRLAG

KUMLATOFTA
HIDEAWAY

NYHETSBREV

Bäste läsare,

TMK Konsult AB fortsätter under 2012-13 att bedriva handledning, utbildning, föreläsning i lösningsfokuserad systemisk arbetsmetod. Arbetsmetoden eller snarare den individuella verktygslådan passar alla som vill utveckla sig själv, sin familj, grupper samt organisationer inom de flesta verksamheter. Det finns mycket som tyder på att det behövs mer diskussioner om hur man bedriver förändringsarbete och framförallt hur man samverkar mellan olika institutioner kring en och samma patient/klient. Metoddiskussioner tenderar att ibland fokusera mera på trender än på syfte, mål och mening med behandling. Ibland tenderar varje individ pressas in i en teoretisk modell istället för att erbjudas en behandling som skräddarsys efter individens behov och syftet med behandlingen. Behandlarens förmåga till att inge tillit, skapa förtroende, engagemang och kunskap/erfarenhet inom sitt område är ett välkänt begrepp i vad som fungerar i behandlingsarbete. Om både behandlare och klient är nöjda med de frågor och svar som finns med i ett möte, så har det ofta fungerat.

En inbjudan som föreläsare på BIT 2nd Life science World Congress of Beijing i Kina kommer under 2012. Världen står inför stora utmaningar för att möta olika sjukdomar som är ett resultat av vår livsstil. När det gäller sjukdomar orsakade av livet och hur vi förhåller oss till det, behöver man ofta ett tvärvetenskapligt perspektiv för att kunna ge patienter och deras familjer meningsfulla, begripliga svar på många av deras frågor. I min artikel: Family therapy treatment: Working with obese children and their
families with small steps and realistic goals, pekade
jag bl.a. på vikten att arbeta med hur man intervjuar
och för en dialog i ett förändringsarbete. Artikeln
byggde på samtal med över 300 familjer med överviktiga
barn samt mötet med hundratals behandlare.
(Peterson. Y. ACTA Ped. 2005; 95 suppl. 448:42-44.)
Den är fortfarande aktuell. Jag påminner också
om boken om lösningsfokuserat behandlingsarbete med överviktiga barn och deras familjer fortfarande är uppdaterad och läsvärd för både behandlare och för dem som vill ha mer kunskap om familj, övervikt och behandling. Läs mer om boken på klicka här...

När jag 1999 gick in i projektet med behandling av övervikt/fetma talade nästan ingen om övervikt och de fysiska och psykiska problem som uppstår kring detta. Några år senare exploderade intresset för ett otal metoder och böcker vilket inte alltid gynnade de som kanske bäst var i behov av hjälp av kunskap kring förebyggande arbete. Många grupper i samhället har markant förbättrat sin hälsa medan andra grupper har en mer ogynnsam psykosocial utveckling. Ohälsosam livsstil är ett välkänt problem i de flesta länder i världen och en av vår tids största utmaningar och samhällsproblem inom både medicin och beteendevetenskap. Problemet är betydligt större än de lösningar som finns att tillgå när det gäller behandling och övriga åtgärder.

Det är ett komplicerat ämne med många ingångar och det behövs ett strukturerat förändringsarbete. Både på ett enskilt och på ett organisatoriskt plan. Basala frågor som skillnaden mellan att medicinera bort ett högt blodtryck än att korrigera med mat och motion är viktiga i hur man agerar när det kommer till resurser och satsningar inom vården. Forskningsmaterial tyder på att man med relativt små förändringar kan göra en skillnad genom mindre förändringar i livsstilen. Min egen erfarenhet är att de flesta patienter är öppna för en dialog och mer kunskap om sitt specifika problem om man öppnar upp för de svårigheter som många har när det gäller genomförande av förändringar sitt vardagliga liv. Om du har funderingar kring detta kan du är du välkommen att kontakta info@tmkkonsult.se

Grön hälsa? Rehabilitering i grön miljö? Nu finns det mycket forskning som visar att det är hälsosamt att visats i naturen. I storstäder runt om i världen startar många spännande projekt där man tar in landets gröna miljö och förbereder odlingar på tak, innergårdar och odlingslotter. Under 2012-13 kommer vi att erbjuda kurser, lösningsfokuserade systemsiska samtal, strukturerade hälsosamtal i olika samarbetsprojekt. Mer information kommer.

Med de vänligaste hälsningar
Ywonne Peterson

upp

Lösningsfokuserat förändringsarbete

TMK KONSULT | lösningsfokuserad metod | överviktiga barn | teamarbete | lösningsfokuserad korttidsterapi | besvärliga samtal | familjebehandling överviktiga barn | lösningsfokuserad ärendehandledning | ledarskap och organisationer | livsstilsförändring | proffesionelt samtal | kurser | handledning | stress | stresshantering | coaching | ledarskap | kognetiv terapi | personlig utveckling | kurs | föreläsning | utbildning | föredrag | uppdragsutbildning | ledarskapsutbildning | coach | friskvård | hälsa | terapeut | kurs | utbildningar | kompetensutveckling | seminarier | nuet | info@tmkkonsult.se

design by @nweb